ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

66

Съвременни  физико-химични пречиствателни станции, които се адаптират към различните нужди на всеки клиент, в зависимост от количеството и състава на  отпадъчните води, които трябва да бъдат пречистени .

В зависимост от производството на отпадъчните води, най-удобният вариант може да варира между компактна пречиствателна станция, подготвена да работи с прекъсвания, непрекъсната пречиствателна станция или пречиствателна станция, която работи последователно (SBR).

Физико-химичните инсталации са предназначени за пречистване на отпадъчни води, които съдържат един или повече от следните замърсители: Суспензии, тежки метали, Масла и мазнини, Цвят, Устойчиви органични съединения, Токсични съединения (шеставалентен хром, цианиди, пестициди и др.), Висока концентрация на соли (саламура).

Процесите, които трябва да бъдат приложени във физико – химичната пречиствателна станция за елиминиране на замърсителите, ще варират в зависимост от тях и ще бъдат някои от описаните по-долу:

Флотация : Чрез флотация се отделят всички вещества с по-малка плътност от водата; Такъв е случаят с маслата и мазнините. В зависимост от концентрациите на масла и мазнини и наличното пространство може да се наложи да добавите въздушен поток през дъното на оборудването. Това ускорява издигането на капчици масло и частици мазнини на повърхността.

Декантиране : Декантирането или утаяването позволява на частиците, които са в суспензия във водата, да се утаят на дъното на контейнера благодарение на разликата в плътността. Понякога този процес се използва самостоятелно, например за отделяне на суспендирани твърди частици, които вече присъстват в отпадъчния поток, но обикновено се използва като втори етап на процес на утаяване или коагулация-флокулация, при който е от интерес да се отделят частиците, чието образуване е възникнало принудително в първия етап.

Утаяване : Чрез утаяване е възможно разтворимите замърсители да се трансформират в други неразтворими вещества, които се утаяват. Често химическата реакция, която позволява образуването на неразтворимо съединение, също успява да промени природата на замърсителя, намалявайки неговата токсичност. Чрез този процес замърсители като шествалентен хром и други тежки метали, цианиди и др. могат да бъдат отстранени от отпадъчните води.

Коагулация-флокулация : Ако отпадъчните води съдържат замърсители от колоиден характер, ще е необходим процес на коагулация-флокулация. Тези частици (размер между 0,001 и 1 m) са много стабилни в суспензия и е невъзможно да се разделят чрез флотация, декантиране или филтриране. Причината за тази стабилност е, че колоидите имат електростатични повърхностни заряди с еднакъв знак, факт, който причинява появата на отблъскващи сили между тях, които им пречат да се агломерират и да се утаят.

Коагулацията се състои в дестабилизирането на колоидите чрез неутрализиране на техните електростатични заряди, образувайки флокул. Това се постига чрез добавяне на електролит (коагулант) към водата.

Флокулацията се състои в насърчаване на вече образуваните флокули да се обединят помежду си, така че да придобият достатъчна критична маса, за да се утаят за разумно време. За целта се дозира химичен агент, флокулантът, който спомага за обединяването на отделните флокули, образувайки по-големи и по-тежки агломерати.

Неутрализация : Неутрализацията се състои в регулиране на pH на отпадъчните води. Въпреки че може да бъде независим процес, той обикновено е придружен от процес на утаяване. Много замърсители са разтворими при кисело pH или алкално pH, а при неутрално pH те променят формата си и тяхната разтворимост е значително намалена.

Адсорбция : Адсорбцията позволява на молекулите на замърсителите да се прилепват повърхностно и обратимо към частиците на адсорбента. Абсорбентът е порест материал, който има голяма специфична повърхност. Обикновено използваният адсорбент е активен въглен, но има и други, които също са много ефективни, като зеолити и др. Обикновено, когато температурата се повиши, се постига десорбция на замърсителя, изхвърляйки регенерирания адсорбент, за да може да се използва повторно. Този процес може да премахне замърсители от отпадъчните води като цвят, органохалогенирани съединения, тежки метали и др.

Филтриране : Филтрирането позволява отделянето на частици с макроскопичен размер от изтичащия поток. Може да се извърши гравитачно (чакъл, пясък или филтри с активен въглен) или под налягане (пресови филтри). В зависимост от потоците отпадни води, които трябва да бъдат третирани, и частиците, които трябва да се отделят, най-удобният вариант варира.

Електрокоагулация : Електрокоагулацията се състои в дестабилизирането на колоидите, но вместо да е отговорна за добавянето на коагулиращ агент, тя се получава чрез действието на постоянен електрически ток с ниско напрежение и чрез действието на метални електроди, обикновено алуминий/желязо. Цената на пречистването с електрокоагулация е ниска, включително консумация на електроенергия, смяна на електроди, труд и др.

Усъвършенствано окисляване : Химичните процеси на усъвършенствано окисление използват окислителни реагенти за отстраняване на замърсители. Тези реагенти обикновено са озон, водороден пероксид, хипохлорит , ултравиолетова радиация и озон и ултравиолетова радиация и водороден пероксид, наред с други. Едното или другото ще се използва въз основа на характеристиките на отпадъчните води.

Усъвършенстваните процеси на окисляване са идеални, когато замърсителите на отпадъчните води са непокорни органични съединения, токсични съединения или цвят, наред с други.

Всичко започва от анализ на отпадъчната вода, защото всяка индустрия е специфична. Решението зависи от резултатите, мястото на заустване и паказателите, които трябва да бъдат постигнати.

Индустриални приложения

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА (КЛАНИЦИ, МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ, МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ, КОНСЕРВНИ, ВИНАРНИ, ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И Т.Н.
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ
КОЗМЕТИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛУРГИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ЦЕЛУЛОЗНА И ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ
МИНЕРАЛНИ МАСЛА И НЕФТОХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Основни функции

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С ГОЛЯМО
КОЛИЧЕСТВО ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА
КОМПАКТНА СИСТЕМА
УНИКАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ
ПРОИЗВЕЖДАЩА СИЛНО КОНЦЕНТРИРАНА УТАЙКА
ЕФИКАСЕН РЕЖИМ НА ЛАМИНАРЕН ПОТОК
АВТОМАТИЧНА РАБОТА И ПОДДРЪЖКА
НАПРАВЕНИ ПО ПОРЪЧКА

Интересува ли ви това решение? Обадете ни се. Подгответе си лабораторен анализ, консумацията на вода и пикови потоци, химикалите с които работите, резултатите които искате да постигнем, и ориентировъчен бюджет

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВХОДЯЩАТА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО.

22

Независимо каква вода използвате / от водопровода, от сондаж, от реката, имаме решение за всичко. Филтриране, омекотяване, премахване на тежки метали, омекотяване, микрофилтрация, ултрафилтрация, нанофилтрация, деминерализация, обратна осмоза, дезинфекция и т.н

ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО

img-2020-9039-Water-reuse-750

Колко вода използвате в производсвото си и после изхвърляте. Сметнете, помислете….

Обикновено при пречистването на промишлените отпадъчни води от различни производствени процеси предвиждме и възможност за повторно използване на водата.

Изработването на технологична схема за пречистване на отпадъчните води е индивидуално за всеки отделен случай.

Ние проектираме и изграждаме  станции  за пречистване на отпадъчна  вода и създаваме решения за пречистване и повторно използване на вода за селскостопански, промишлени приложения и индустриални води.

СТРОГА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО, КОЯТО МИНИМИЗИРА ИНЦИДЕНТИТЕ И В ДОБАВКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАЙ-ДОБРИТЕ МАТЕРИАЛИ И КОМПОНЕНТИ В МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ, ДОКАЗВА ТЯХНАТА СТАБИЛНОСТ И КАЧЕСТВО.
МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
SMART И МОДУЛНА КОНФИГУРАЦИЯ СЪОБРАЗЕНИ С ВАШИТЕ НУЖДИ.
ЕКСПЛОАТАЦИОННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
ЦЯЛОСТНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ: ЕНЕРГИЯ, ВОДА, РЕАКТИВИ, УТАЙКИ И ДР.
МИНИМАЛНА ЧОВЕШКА НАМЕСА.
ПРЕВАНТИВНА И КОРИГИРАЩА ПОДДРЪЖКА.
ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ