АкваВал - промишлени води

Промишлени води

Високото съдържание както на вредни, така и на ценни за производствения процес замърсяващи вещества налага предприемането на мерки за предварително пречистване на промишлените отпадъчни води.

От своя страна, високите изисквания по отношение на качеството на пречистените води предполага използването на разнообразни методи за пречистване. В практиката приложение намират всички традиционно използвани методи за пречистване на отпадни води – механични, биологични, химични.

Основен критерий при избора е съставът на водата и най-вече видът на съдържащите се замърсявания. При пречистването на отпадъчните води от промишлеността, за разлика от пречистването на битовите води, обикновено се цели не само достигане на необходимите санитарни норми, но и понижаване на разходите както за допълнително използване на водата, така и за използваните в промишлеността суровини.

Обикновено при пречистването на промишлените отпадъчни води от различни производствени процеси се предвижда възможност за повторно използване на водата.

Изработването на технологична схема за пречистване на отпадъчните води е индивидуално за всеки отделен случай.