АкваВал - пречистване на отпадъчни води

Остатъчната вода от домакинствата или индустрията изисква обработка преди да се върне към околната среда. Тази обработка се извършва в определени съоръжения, които включват различни видове процеси, избрани в зависимост от характеристиките на водата, която се третира и крайния и приемник.

Общата технологична схема за пречистване на отпадъчни води се състои от предварително третиране (редуциране на твърди вещества), първична обработка (отстраняване на суспендирани твърди вещества и мазнини и / или физико-химична обработка) и вторично пречистване (отстраняване на органични вещества и / или биогенни вещества по биологични и / или химичен път). И накрая, можете също така да се извърши регенерация с третично пречистване и дезинфекция, за тези случаи, когато пречистената вода ще се използва отново. Неизбежно, при пречистване на водата се генерира известно количество утайки, които също трябва да бъдат третирани.

Технологиите, използвани в различни процеси за пречистване на отпадъчни води, са многобройни, като те винаги се адаптират към нуждите и контекста на работа, необходими за всеки конкретен случай.

Фирма АкваВал предлага широка гама от компактни станции за третиране на отпадъчни води.

MBR Технология

Конвенционалното пречистване на активна утайка в комбинация с микрофилтриране се доказа през последните години като устойчив метод за намаляване на замърсяващите агенти, бактерии и вируси, като водата отговаря на най-високите изисквания за пречистване на отпадъчните води.

Мембранната технология MBR-K чрез определен брой плоски мембранни модули сглобени в касети и потопени в пряк контакт с активната утайка, осигурява пречистена вода за последваща употреба в съответствие с нормативните изисквания.
Мембранният биореактор (MBR) представлява алтернатива на конвенционалното третиране с активна утайка, при който е комбинирано биологично третиране и филтрация чрез плоски мембрани за микрофилтриране. Водата, след механична предварителна обработка, се третира биологично в съответния резервоар за аерация. Мембранният биореактор (MBR) позволява да се увеличи концентрацията на твърди частици в биореактора и по този начин да се оптимизира и повиши капацитета на станцията и да се намали нужното цялостно пространство.

Отделянето на твърдата утайка (частици, бактерии и вируси) се извършва от мембрани за микрофилтрация, опериращи чрез притискане. Филтрирането протича отвън навътре в мембраната, като се задържат практически всички неразтворени вещества и биомасата, като по този начин се постига високо качество на пермеата.

Предимства:

 • Компактна, подвижна и напълно сглобена централа за новопостроени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и / или промяна и подобряване на съществуващи такива
 • Може да се разширява, тъй като става дума за модулна система.
 • Увеличаване на концентрацията на биомасата като се оптимизира капацитетът на станцията
 • Лесно опериране.
 • Елиминиране на процедурата по декантиране, както и на конвенционалните третични процедури по пречистване
 • Надеждност
 • Високо качеството на пречистените отпадъчни води чрез ефективно разделяне твърдите / течните вещества, в резултат, на което се получават води без наличие на вируси и бактерии

PC4® MBBR

Биологичната станция MBBR се състои от компактна система от типа "plug-and-play", създадена за пречистване на битови или индустриални отпадъчни води, като всяка инсталация е с капацитет до 1000 ЕЖ.

Приложеното биологично пречистване е високотехнологичен процес с биомаса, поставена в подвижно дъно (MBBR) с включени различни отделения (безкислородна камера, биологичен реактор и ламелно утаяване). Подвижното дъно е технология, основана на развитието на специфични микроорганизми, растящи върху неподвижна подложка, платмасова отливка.

Предимства:

 • Технологично напреднала и икономически конкурентноспособна в сравнение с конвенционалните системи
 • Възможност за работа при високи натоварвания на органични замърсители със средна ефективност на отстраняване на БПК 5, НВ, ХПК, P, и N над 95%
 • Работи със стандартни ISO размери, което дава възможност за лесно транспортиране и монтаж, а също така да бъдат инсталирани на открито при неблагоприятни климатични условия и да се противопоставят на агресивността на третираната вода
 • Минимални изисквания към строителство (единствено е нужно да се предвиди бетонна плоча за основа)
 • Намалена консумация на енергия
 • Напълно автоматичен режим на работа, изискванията на операторите и поддръжка са минимални, инсталацията може да се управлява и дистанционно и чрез SMS алармена система
 • Без отделяне на миризми

BETA системи

Целта на системата за пречистване, е да се постигне пречистване на градски отпадъчни води от малки градове и села (до 10 000 ЕЖ), така че качеството на пречистената вода напълно да отговаря на изискванията, определени от законовите наредби за даден регион.

Предложената система се състои от биологичен процес с активна утайка с използване на продължителна аерация със симултанна нитрификация и денитрификация. Аерацията в биологичния басейн се извършва чрез въздуходувки и дифузори. Вторичният утаител е изграден изцяло по проект на АРЕМА и е позициониран в биологичния басейн, като е допълнен с рециркулация и отстраняване на утайката, която се получава в това стъпало.

Предимства:

 • Изграждане на вторичните утаители по собствен дизайн и формa, изработени oт CFRP или неръждаема стомана, с диаметри от 2.30 м до 9.00 м
 • Преимущество на технологияте е, че тя е с висока адаптивност спрямо климатичните изисквания. Възможни са различни конфигурации спрямо определения случай- биологичен резервоар с кръгла, квадратна или дори овална форма, могат да са един, два или колкото са необходими
 • Постигнатото отсраняване на биогенни елементи в аерационния басейн е благодарение на изплозването на проби за контрол на кислорода и редокс потенциала, които контролират периодите на нитрификация и денитрификация
 • Средната ефективност при отстраняване на БПК 5, НВ, ХПК, P, и N е над 95%
 • Високо ниво на енергийна ефективност и ниска консумация
 • Напълно автоматичен режим на работа
 • Компактна, лесно преносима, с бързо изпълнение и по-ниски изисквания за строителни работи в сравнение с конвенционалните пречиствателни станции

Галерия

Пречиствателни съоръжения Пречистване на отпадъчни води
Пречиствателни съоръжения Пречистване на отпадъчни води
Пречиствателни съоръжения Пречистване на отпадъчни води
Пречиствателни съоръжения Пречистване на отпадъчни води
Пречиствателни съоръжения Пречистване на отпадъчни води